Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie legalizacji pobytu i pracy obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, w szczególności Ukrainy, Rosji czy Białorusi.

W zależności od Twoich potrzeb i prawnych możliwości pomożemy Ci w uzyskaniu:

 • każdego typu zezwolenia na pracę lub w przedłużeniu już posiadanego zezwolenia,
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy,
 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii
 • wizy pracowniczej i innych wiz,
 • zezwolenia na pobyt czasowy i stały,
 • zgody na pobyt tolerowany,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • obywatelstwa polskiego,
 • zameldowania czasowego,
 • numeru PESEL, NIP i REGON,
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentów.

Oferujemy:

 • ocenę na jaki czas i po spełnieniu jakich warunków możesz zalegalizować swój pobyt i pracę,
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i jej weryfikację,
 • reprezentację w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.