Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, w szczególności Ukrainy, Rosji czy Białorusi.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego związaną z uzyskaniem dla cudzoziemca:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • karty czasowego pobytu
 • zezwolenia na pobyt stały
 • zgody na pobyt tolerowany
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
 • wszelkiego rodzaju wiz
 • zameldowania
 • każdego typu zezwolenia na pracę
 • przedłużenia zezwolenia na pracę
 • jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy
 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii
 • numeru PESEL, NIP, REGON
 • obywatelstwa polskiego
 • zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • zgłoszenia do urzędu skarbowego
 • rejestracji pobytu stałego ( obywatele UE)
 • rejestracji pobytu czasowego ( obywatele UE)
 • rejestracji pobytu członków rodziny cudzoziemca ( obywatele UE)
 • tłumaczenia przysięgłego dokumentów